browin biowin biogrod bioterm soens 2measure
Verkaufssalon

Offnungszeiten:
Mo.-Fr. 8 - 18 | Sa. 8 - 15

Telefonzeiten:
Mo.-Fr. 8-18

Kontakt:
tel.: +48 42 2323230
fax: +48 42 2323295
e-mail:

ul. Pryncypalna 129/141
93-373 Lodz, Poland

 

Fundusze Europejskie

Produktsuche
 

Geschäftsbedingungen

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sprzedawcą jest firma Browin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi (93-373), przy ul. Pryncypalnej 129/141, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000459418, posiadająca NIP: PL 729-268-73-25, Regon: 101003641.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać poprzez Biuro Obsługi Klienta:
od poniedziałku do piątku - w godzinach: 8:00 - 16:00
pod numerami telefonów: (42) 2323230, 2323231 lub fax: (42) 2323295
lub korzystając z adresów poczty elektronicznej: lub

Koszt połączeń telefonicznych określają stawki operatora. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.biowin.pl oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem serwisu www.allegro.pl w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedającego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, dostarczanych treści cyfrowych, interoperacyjności działania usług on-line, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, w tym ograniczeniach tego prawa wynikających z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, oraz pouczenie o skutkach odstąpienia od umowy.

Browin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. firma, która jako priorytet postawiła sobie dobro Klienta, w tym też celu stworzyliśmy regulamin, który ma zapewnić naszym odbiorcom łatwe i czytelne dokonywanie zakupów w naszym Sklepie Internetowym www.browin.pl.

§ 1
Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Produkt - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 5. Sklep Internetowy www.browin.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.browin.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 6. Strona – Sprzedawca i Klient.
 7. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.browin.pl i www.allegro.pl.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2
Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep Internetowy www.browin.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.browin.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z towaru skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.

 

§ 3
Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową są możliwe wyłącznie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 7. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 8. Klient jest informowany na bieżąco o statusie realizacji zamówienia drogą mailową oraz, w przypadku zarejestrowanych Klientów, przez zakładkę „Konto”.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy realizacja zamówienia nie będzie możliwa Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta wraz z informacją o przysługujących Klientowi w związku z tym faktem prawach, w szczególności prawie odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku odmowy realizacji zamówienia płatnego z góry, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanej przedpłaty na wskazany rachunek bankowy.

 

 § 4
Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Cena podana przy każdym towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym jest wiążącą w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Ceny w Sklepie nie podlegają negocjacji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych oraz usuwania wybranych towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. W celu wystawienia faktury VAT musi być wypełnione pole NIP w formularzu zamówienia.
 6. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
  • za pobraniem – płatność gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.
  • przelewem, po uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym - po złożeniu zamówienia do Klienta wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Produkt wysyłany jest do Klienta po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 7. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku dostaw.
 8. W przypadku niektórych Produktów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez np. wyłączenie możliwości płatności za pobraniem lub przedpłatą.

 

 § 5
Odbiór produktu

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy poza granice kraju realizowane są po indywidualnych ustaleniach z Klientem.
 2. Przesyłki wysyłane firma kurierska są ubezpieczone.
 3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 6
Odstąpienie od umowy

 1. Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym objął w posiadanie Produkt lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest udostępniony na stronie Sklepu Internetowego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może skorzystać z jednego z następujących sposobów odstąpienia od umowy:
 3. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostarczenia towaru do Sprzedawcy) w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres jego siedziby lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem.
 9. Koszty zwrotu Produktu ponosi Klient, chyba ze Sprzedawca wyraźnie zgodzi się na ich poniesienie.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Przekroczenie powyższych granic (w szczególności gdy odesłany Produkt nie będzie w pełni kompletny, będzie uszkodzony lub będzie nosił ślady używania świadczące o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia) upoważnia Sprzedawcę do obciążenia Klienta kosztami wynikającymi z utraty wartości Produktu.

 

§ 7
Procedura reklamacji

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis BROWIN”, produkt należy odesłać bądź dostarczyć osobiście na adres siedziby Sprzedawcy, tj. Browin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Łodzi (93-373), przy ul. Pryncypalnej 129/141, wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 2. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klientowi przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi. Klient ma prawo zgłosić reklamację z tytułu rękojmi w sytuacji gdy zakupiony Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, a nie wiedział o niej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, na koszt Sprzedawcy.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. W celu ułatwienia i przyspieszenia reklamacji, w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zamieścić informacje dotyczące:
  • przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • danych kontaktowych składającego reklamację.
 8. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
 9. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca. W celu odesłania zakupionego Produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

 

§ 8
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta, podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia zostają umieszczone w bazie Sprzedawcy. Dane te mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta.
 2. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 3. Administratorem danych osobowych jest Browin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k..
 4. Przekazane dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę w celach realizacji zamówień.
 5. Każdy Klient ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 7. Klient w momencie rejestracji w celu dokonania zakupów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Kupującego będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 9. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z następującymi aktami prawnymi.
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

 

§ 9
Warunki świadczenia usług elektronicznych

 1. Składanie zamówień przez witrynę www.browin.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  • Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
  • aktywny adres e-mail.
 2. Witryna www.browin.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny www.browin.pl przez Klienta, umożliwiających:
  • zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
  • utrzymania sesji Klienta,
  • dostosowania witryny www.browin.pl do potrzeb Klientów,
  • zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Sklepu Internetowego,
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny www.browin.pl.
 3. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 4. Witryna www.browin.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 5. Sprzedawca przesyła Klientom opisane w niniejszym regulaminie e-maile będące treścią cyfrową w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta wyłącznie celem prawidłowej realizacji umowy.

 

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
 6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie serwisu Sklepu Internetowego, chyba że wyraźnie zastrzeżona jest inna data wejścia w życie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. Data opublikowania regulaminu 28.01.2015 r.

 

Regulamin Sklepu Internetowego do 31.12.2020 - do pobrania w PDF: Regulamin do 31.12.2020

 
Browin 2018 | Alle Rechte vorbehalten | powered by freshform